U B Y T O V A C Í   Ř Á D  

(ke smlouvě o ubytování)

 

 1. Ubytování hostů v hotelu INOS*** se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.
 2. Smlouva o ubytování (dále smlouva) je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty.
 3. Uzavřením smlouvy host souhlasí se smlouvou i s tímto ubytovacím řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se smlouva.
 5. Hotel INOS*** zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii hotelu.
 6. Při příjezdu do hotelu host ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu Recepčnímu je host povinen předložit platný doklad totožnosti. Na základě jeho předložení je zapsán a ubytován. Je mu předána čipová karta od elektronického zámku dveří do pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, znič, poškození této karty, jakož i zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy uzavřené mezi hotelem a hostem.
 7. V rámci identifikace klienta je hotel oprávněn zjistit a zaznamenat, zda klient není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.Tyto informace se zjišťují a zaznamenají u pobytů v ceně nad 1000 EUR.
 8. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
 9. Hotelový host se při příchodu do hotelu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.
 10. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky.
 11. Host je povinen při příjezdu do hotelu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
 12. Užívání zařízení hotelu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
 13. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není hotel povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.
 14. Pokud host požaduje ubytování před 6. hod. ranní, bude mu k účtu připočítána za poplatek i noc předcházející.
 15. Hosté mají k dispozici bezpečnostní trezory v pokojích. Pro uložení cenných věcí slouží hostům trezor v recepci hotelu. Hotel nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru na recepci.
 16. Pokoj je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie hotelu. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji.
 17. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu recepcí zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
 19. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem hotelu a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v hotelu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v hotelu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku hotelu.
 20. Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.
 21. Host má právo využít počítač a přístup na internet na počítači u recepce a připojit svůj soukromý počítač (notebook) pomocí kabelu či Wi-Fi k hotelové síti na pokojích. Host nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotelová síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); hotel však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.
 22. Host má možnost využít telefon na pokoji k volání mimo hotel. Cena hovoru jde na účet hosta. Při skončení hovoru je host povinen správně zavěsit sluchátko telefonního přístroje, aby jeho hovor mohl být správně účtován.
 23. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky, vyjmout kartu z čtečky karet – spořiče a vstupní dveře zavřít na západku. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, hotel nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.
 24. Při odjezdu z hotelu je host povinen odevzdat čipovou kartu od pokoje do recepce hotelu.
 25. Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva musí být zapsána do knihy návštěv.
 26. Snídaně podáváme hotelovým hostům v hotelové restauraci v době od 7:00 do 10:00 hod.
 27. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje vedoucí recepce; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu může být účtován poplatek.
 28. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky hotelu. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci.
 29. Hotel požaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování či předautorizaci platební kartou.Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování. Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší. Další spotřebované služby (parkování, nápoje apod.) uhradí host okamžitě; nejpozději však při odhlášení pobytu.
 30. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle předchozího čl. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 31. Při pobytech delších než 7 dnů, bude hotel vystavovat účty za období 7 dnů.
 32. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní.
 33. Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.
 34. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Hotel si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která hotelu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky.
 35. Hotel je vybaven požárními hlásiči v patrech u vstupních dveřích do předsíní, resp. garáží. V případě požáru jimi lze nahlásit požár na recepci. K evakuaci slouží evakuační osobní výtah (s blokováním provozu pro hasiče) a schodiště. Host je povinen seznámit se s evakuačním plánem a bezpečnostními pravidly v případě požáru. Tento plán nalezne na každém pokoji a u výtahů.
 36. Z důvodu bezpečnosti jsou prostory před vchodem do hotelu, v recepci a garáže snímány kamerami. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.
 37. Za úhradu je možno zaparkovat osobní vozidlo do rozměru 5,15 x 2,1 x 1,7 m a hmotnosti 2,5 t v podzemních garážích. Vozidlo nesmí být poháněno LPG. V případě poruchy nákladní plošiny, která auta do a z garáže dopravuje, bude zahájena její oprava do 2 hodiny po nahlášení závady. V případě, že porucha plošiny omezí či zdrží hosta, má host právo žádat hotel o slevu na parkovném. Hotel vůz nepřebírá do úschovy. Hotel nezajišťuje náhradní vozidlo, taxi apod.
 38. Host je povinen
  •  seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej,
  •  řádně užívat prostory hotelu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit,
  •  v době od 22 hod do 07 hod (doba nočního klidu) se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem, a to ani v okolí hotelu.
 39. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy hotelu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je hotel oprávněn odstoupit od smlouvy s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.
 40. Host nesmí bez souhlasu hotelu:
  •  provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.),
  •  odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace,
  •  v budově hotelu kouřit; (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem) a používat otevřený oheň,
  •  nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 41. Hotel, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.
 42. U směnárenských činností a obchodů, v souladu se zákonem 277/2013 Sb. má host právo podat stížnost České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 a podat návrh Finančnímu arbitrovi, se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 43. Informace o nakládání s osobními údaji
  a)  Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů je INOS Zličín, a. s.
  b)  Oprávnění ke zpracování osobních údajů Hotel získává na základě osobního souhlasu o zpracování osobních údajů a nebo na základě smluvního vztahu podnikatelských subjektů pokud je objednatelem ubytování firma.
  c)  Informace o zpracování osobních údajů: Osobní údaje hotel zpracovává dle zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz a z důvodu plnění poskytovaných služeb a povinností z toho vyplývajících. Více informací o zpracování osobních údajů viz např. stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky zmíněný Úřad pro ochranu osobních údajů.
 44. Kontaktní údaje hotelu jsou. hotel INOS***, Sinkulova 77/23, 147 00 Praha 4 Podolí, Česká republika, tel.: (+420) 241 430 461, fax: (+420) 241 430 460, e-mail: info@hotelinos.com, manažer hotelu viz níže podepsaná.
 45. Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 10. 10. 2018 a nahrazuje Ubytovací řád předchozí.

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš hotel a vážíme si Vaší důvěry. Doufáme, že u nás budete spokojeni a že Váš pobyt splní Vaše očekávání.

Uvítáme jakékoliv návrhy na zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

 

Ocenění hotelu